Nieuws

Wedstrijd

Wedstrijdreglement fotowedstrijd #avelgem2018

Artikel 1: Principe

Avelgem is een prachtige gemeente, waar we fier op zijn.  Ieder heeft wel z’n favoriete plekje waar het leuk vertoeven is, dicht bij huis. De Scheldemeersen uiteraard, of dat knusse bankje op het einde van de straat. CD&V Avelgem schrijft een fotowedstrijd uit, voor en door Avelgemnaars! We gaan op zoek naar foto’s van jullie favoriete sfeer- of natuurbeeld, dorpsgezicht, monument,… We bundelen deze foto’s en de Avelgemse bevolking kiest de mooiste foto. CD&V Avelgem maakt zich sterk dat de winnende foto wordt vereeuwigd op een metersgroot permanent spandoek. Zo fleuren we een minder mooi plekje op maken we met z’n allen van Avelgem een nog mooiere plaats.

Artikel 2: Wie kan meedingen?

De wedstrijd staat open voor alle inwoners van gemeente Avelgem. Niet-inwoners kunnen geen foto indienen.

Artikel 3: Termijn

De wedstrijd loopt van 16 augustus tot en met 1 oktober 23u59.

Artikel 4: Inzending deelnames

De foto moet digitaal ingestuurd worden via het emailadres info@avelgem2018.be Door het insturen van de foto verklaart de deelnemer zich akkoord met dit wedstrijdreglement.

Artikel 5: Voorwaardes inzendingen

Elke deelnemer mag slechts 3 foto’s digitaal opsturen.

De deelnemer heeft alle artistieke vrijheid, echter volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn:

  • De foto moet ingestuurd worden in een jpg-bestand
  • De foto moet een minimale resolutie hebben van 300dpi
  • De foto moet gebruikt kunnen worden als promotie voor Avelgem en/of zijn deelgemeentes
  • Er mogen geen elementen aan de foto toegevoegd worden
  • Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten
  • Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de foto.
  • De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen

CD&V Avelgem behoudt zich het recht elke foto die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.

Artikel 6: Publicatie

Na inzending wordt de foto gepubliceerd op de website www.avelgem2018.be. De deelnemende foto’s worden na inzending ook gepubliceerd op de Facebook-pagina van CD&V Avelgem.  De foto’s die reeds zijn ingediend voor 24 augustus worden tevens tentoongesteld op de CD&V-stand tijdens ‘La Braderie’ op 25 augustus.

CD&V Avelgem kan niet verantwoordelijk geacht worden in geval van een klacht van een derde partij in verband met overtreding van de rechten of in geval van schade.

Door het inleveren van de foto geven de deelnemers impliciet te kennen dat zij instemmen met het kosteloos gebruik en publicatie van hun foto door het CD&V Avelgem.

CD&V Avelgem voorziet op haar beurt dat de auteursnaam vermeld wordt bij elk gebruik van de foto.

Artikel 7: Prijsuitreiking

De winnaar van de wedstrijd is de deelnemer die de meeste stemmen of ‘likes’ verzamelt bij zijn/haar foto in het wedstrijdalbum op de Facebook-pagina van CD&V Avelgem.

Iedereen kan liken, ook mensen die geen inwoner zijn van Avelgem. Er kan op meerdere foto’s worden gestemd. Om te kunnen stemmen dient men de Facebookpagina van CD&V Avelgem niet ‘leuk’ te vinden ; de wedstrijd staat open voor iedereen. Deelnemers kunnen via Facebook en andere (sociale) media reclame maken voor hun deelnemende foto door het gebruiken van de hashtag #avelgem2018. Opgelet : enkel de stemmen of ‘likes’ op de foto zelf komen in aanmerking.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 2 oktober en wordt persoonlijk op de hoogte gebracht.

Artikel 8: Reglementswijzigingen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met dit reglement. Indien de omstandigheden hierom vragen, behoudt CD&V Avelgem het recht om dit reglement te wijzigen.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op de website www.avelgem2018.be.

Artikel 9: Privacy

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de recente GDPR-wetgeving wordt meegedeeld dat CD&V Avelgem de door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in het kader van de fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten naar info@avelgem2018.be.

Artikel 10: Contact

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Bram Van den Bunder via volgende kanalen

E-mail: info@avelgem2018.be
Telefonisch: 0491 07 09 04